Nasze usługi w zakresie prania bielizny hotelowej i punktów gastronomicznych obejmują:

°pranie bielizny płaskiej i frotte w każdym formacie

 °pranie bielizny gastronomicznej: obrusy, serwetki, nakładki

 °pranie wyposażenia hotelowego: narzuty, zasłony, firany, zasłonki łazienkowe i inne

 °pranie odzieży ochronnej pracowników: spodnie, spódnice, koszule, bluzki, sukienki kitle, fartuchy

 

Środki piorące z jakich korzystamy są tworzone w laboratoriach i zgodne z klasyfikacją:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2003 Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami Dz. U. 2004 Nr 243, poz. 2440, Dz. U. 2007 Nr 174, poz. 1222, Dz. U. 2009 Nr 43, poz. 353).

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem GHS).

 

Czas realizacji usługi prania ustalony indywidualnie.
Terminy odbioru odzieży ustalamy z każdym klientem indywidualnie, w zależności od potrzeb.

 

   
© ALLROUNDER